กรมการทหารช่าง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวช. 150 อัตรา รับสมัคร 19 – 28 กุมภาพันธ์

กรมการทหารช่าง 150 อัตรา

กรมการทหารช่าง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวช. 150 อัตรา รับสมัคร 19 – 28 กุมภาพันธ์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนชายเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน อัตราสิบเอก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง งานเครื่องมือกล , ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างกลโรงงาน จำนวน 26 อัตรา
– สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการก่อสร้าง งานก่อสร้าง , โยธา , สถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างก่อสร้าง จำนวน 45 อัตรา
– สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาโลหะการ งานเชื่อมโลหะ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างเชื่อม จำนวน 12 อัตรา
– สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ งานอิเล็กทรอนิกส์ , ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างไฟฟ้า จำนวน 31 อัตรา
– สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเครื่องกล งานยานยนต์ , เครื่องกลอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างยนต์ จำนวน 36 อัตรา
– ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ต้องเป็นผูสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาจากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ มีความสามารถและเหมาะสมและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดจะต้องสำเร็จการศึกษาตามวุฒิที่กำหนดไว้ข้างต้นด้วย มิฉะนั้นจะไม่รับสมัครและจะเรียกร้องสิทธิ์ตามคุณวุฒิที่ตนเองมีอยู่ไม่ได้

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://engr.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 19 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.