กรมราชทันฑ์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวท./ปวส. 90 อัตรา รับสมัคร 7- 28 กุมภาพันธ์

กรมราชทันฑ์ 90 อัตรา

กรมราชทันฑ์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวท./ปวส. 90 อัตรา รับสมัคร 7- 28 กุมพาพันธ์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่น ๆ) จำนวน 90 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
– ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 เซนติเมตร ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลมเมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 เซนติเมตร
– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับ ปวท. ระดับอนุปริญญา หรือระดับ ปวส. ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. ก่อนวันที่กรมราชทัณฑ์ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
หากภายหลังปรากฎว่า ผู้รับสมัครเข้ารับราชการสอบแข่งขันรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดไว้จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติ และเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันที่ได้ดำเนินการไปแล้ว สำหรับบุคคลผู้ขาดคุณสมบัติให้ถือว่าเป็นโมฆะและบุคคลนั้นไม่อาจเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://correct.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 7 – 28 กุมภาพันธ์ สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.