สำนักงาน ก.พ. เปิดหลักสูตรอบรมออนไลน์ e-Learning ฟรี มีประกาศนียบัตร ปี 2563

สำนักงาน ก.พ. ฟรี

สำนักงาน ก.พ. เปิดหลักสูตรอบรมออนไลน์ e-Learning ฟรี มีประกาศนียบัตร ปี 2563

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำ หลักสูตรออนไลน์ (HRD: e-Learning) เพื่อส่งเสริมการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและเพิ่มศักยภาพให้กับตนเอง สำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไป ผ่านทางเว็บไซต์ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (http://ocsc.chulaonline.net/main/default52.asp ) โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดใด โดยที่ กำหนดการอบรม ประจำปี พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยหลักสูตรการอบรมทั่วไป หมวดต่าง ๆ ได้แก่

หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) เข้าอบรม คลิกที่นี่

 • การบริหารอย่างมืออาชีพ 34 หลักสูตร
 • การพัฒนากระบวนทัศน์และคุณลักษณะข้าราชการ 8 หลักสูตร
 • การเสริมสร้างบทบาทหญิง ชาย 2 หลักสูตร
 • ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 29 หลักสูตร
 • กฎหมายและระเบียบราชการ 7 หลักสูตร
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 15 หลักสูตร

หมวดการพัฒนาทักษะ (Skill Development) เข้าอบรม คลิกที่นี่

 • ทักษะทางการคิด 4 หลักสูตร
 • การเขียนหนังสือราชการ 6 หลักสูตร
 • คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Data Visualization, Project Management, Microsoft Excel) 3 หลักสูตร
 • ภาษา (ลาว เขมร เวียตนาม เมียนมา มลายู ภาษามลายูท้องถิ่น(ยาวี) )  6 หลักสูตร

หมวดการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน (Core Competency Development) เข้าอบรม คลิกที่นี่

 • การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 3 หลักสูตร
 • การบริการที่ดี 2 หลักสูตร
 • การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 1 หลักสูตร
 • การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 8 หลักสูตร
 • การทำงานเป็นทีม 1 หลักสูตร

โดยเปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563  และเริ่มอบรมออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว เพื่อศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนสมัครเรียน หรือกดที่ link ต่อไปนี้

รายละเอียดหลักสูตร (กำหนดการ คุณสมบัติผู้อบรม การสมัคร การอบรม การผ่านหลักสูตร)

คู่มือการอบรม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมออนไลน์ HRD: e-Learning ของสำนักงาน ก.พ (กดที่นี่)

ที่มา: เว็บไซต์ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.