กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี 2563 788 อัตรา รับสมัคร 8 เมษายน – 1 พฤษภาคม

กรมอุทยานแห่งชาติ 788 อัตรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี 2563 788 อัตรา รับสมัคร 8 เมษายน – 1 พฤษภาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มงานบริการ

1.เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 6 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา
2.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 19 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาบัญชี หรือการเงินและการธนาคาร
3.เจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 14 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาเกษตรเกษตรกรรม
4.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาบัญชี หรือการเงินและการธนาคาร
5.เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 5 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

6.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 4 อัตรา
– เป็นผู้ชำนาญในการขับเครื่องจักรมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
7.นายช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาการออกแบบ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
8.ช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการก่อสร้าง
9.เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10.เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาเกษตรกรรม
11.นายช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องยนต์สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาเครื่องกล
12.นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
13.นายช่างสำรวจ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
14.ช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

15.นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 6 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์
16.นิติกร จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
17.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 9 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
18.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ทางสารสนเทศศาสตร์ ทางระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ทางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือทางวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเตอร์เน็ต
19.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
20.นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
21.นักวิชาการภูมิสารสนเทศ จำนวน 6 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสำรวจ ทางวิศวกรรมส ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ ทางแผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์แผนที่ ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ทางภูมิสารสนเทศ ทางภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ทางระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ทางสารสนเทศภูมิศาสตร์
22.นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาชาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
23.นักวิชาการสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางสัตวบาล หรือทางสัตวศาสตร์

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
24.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
25.วิศวกรโยธา จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล หรือทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
26.สถาปนิก จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับในอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
27.สัตวแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาสัตวแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา

28. ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 681 อัตรา
– มีควำมรู้ความชำนาญในภูมิประเนทศ สัตว์ป่า พันธุ์ไม้ และการเดินป่า ซึ่งเคยปฏิบัติงานด้านนี้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร1 | ประกาศรับสมัคร2


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.