กรมทางหลวง รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช./ปวส. 16 อัตรา รับสมัคร 30 เมษายน – 8 พฤษภาคม

กรมทางหลวง 16 อัตรา

กรมทางหลวง รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช./ปวส. 16 อัตรา รับสมัคร 30 เมษายน – 8 พฤษภาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานโยธา จำนวน 10 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) หรือได้รับประกาศนีย์บัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หรือประกาศนีย์บัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี และเป็นผู้ที่เคยผ่านการปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
– ได้รับวุฒิในสาขาวิชาทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม

2.พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) หรือได้รับประกาศนีย์บัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หรือประกาศนีย์บัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี และเป็นผู้ที่เคยผ่านการปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
– ได้รับวุฒิในสาขาวิชาทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างโทรคมนาคม ประกาศนียบัตรสาขาคอมพิวเตอร์ เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

3.พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาพษริชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย ภาษาต่างประเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างพิมพ์
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ปวท.) สาขาทางบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน ภาาอังกฤษธุรกิจ เทคนิคการอาชีพการสำนักงาน เศณษฐศาสตร์สหกรณ์ ช่างพิมพ์
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ทางบริหารธุรกิจ ช่างพิมพ์

การรับสมัคร

งานสารบรรณ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง อาคาร 7 ถนนพระราม 6 แขวพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2563

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.