กรมการปกครอง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ วุฒิ ม.6/ปวช. 7,255 อัตรา รับสมัครทั่วประเทศ

กรมการปกครอง 7255 อัตรา

กรมการปกครอง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ วุฒิ ม.6/ปวช. 7,255 อัตรา รับสมัครทั่วประเทศ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 7,255 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • มีสัญชาติไทย
  •  อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร
  • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
  • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19
  • เป็นผู้มีภูมิลำเนา หรืออาศัยอยู่ในตำบลนั้น และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน จนถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเอง ณ ที่ว่าการอำเภอ ทุกแห่งทั่วประเทศ(กำหนดการรับสมัครแต่ละพื้นที่ ให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภอ ทุกแห่งทั่วประเทศ)


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.