กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช/ปวส./ป.ตรี 83 อัตรา รับสมัคร 1-8 มิถุนายน

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 83 อัตรา

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช/ปวส./ป.ตรี 83 อัตรา รับสมัคร 1-8 มิถุนายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2. ตำแหน่งนักจิตวิทยา สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งนักจิตวิทยา สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพังงา จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่ จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา
7. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตหนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 อัตรา
8. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง จำนวน 1 อัตรา
9. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา จำนวน 1 อัตรา
10. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 อัตรา
11. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 6 อัตรา
12. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรคิตถ์ จำนวน 1 อัตรา
13. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา
14. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 อัตรา
15. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดชัยนาท จำนวน 1 อัตรา
16. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 อัตรฯ
17. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 อัตรา
18. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กรุงเทพมหาน จำนวน 1 อัตรา
19. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1 อัตรา
20. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 อัตรา
21. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 อัตรา
22. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 อัตรา
23. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 อัตรา
24. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดหนองคาย จำนวน 1 อัตรา
25. ตำแหน่งนิติกร นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย จำนวน 1 อัตรา
26. ตำแหน่งนิติกร นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา จำนวน 1 อัตรา
27. ตำแหน่งนักวิเทศลัมพันธ์ กลุ่มประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิค
28. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 อัตรา
24. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 อัตรา
30. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 1 อัตรา
31. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1 อัตรา
32. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดระนอง จำนวน 1 อัตรา
33 ดำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 อัตรา
34. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 อัตรา
35. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 อัตรา
36. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนครนายก จำนวน 1 อัตรา
37. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 1 อัตรา
38. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดตาก จำนวน 1 อัตรา
39. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดสงขลา จำนวน 1 อัตรา
40. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 อัตรา
41. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 อัตรา
42. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 อัตรา
43. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดระยอง จำนวน 1 อัตรา
44. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 อัตรา
45. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดพิจิตร จำนวน 1 อัตรา
46. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 อัตรา
47. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 อัตรา
48. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 อัตรา
49. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม นิคมสร้างตนเองระยอง จังหวัดระยอง จำนวน 1 อัตรา
50. ตำแหน่งเจ้าหนักงานทิฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาราษฎรยนพื้นที่สูง จำนวน 1 อัตรา
51. ตำแหน่งนายช่างกสำรวจ นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 อัตรา
52. ตำแหน่งเจ้าพนักงานหัสดุ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 อัตรา
51. ตำแหน่งช่างเทศนิคตอุตสาหกรรม กลุ่มพัสดุและบริหารทรัพย์สิน สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน 1 อัตรา
54. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดเลย จำนวน 1 อัตรา
55. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศูนย์ประสานงานโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าสะหนองพลับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 อัตรา
56. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 อัตรา
54. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล นิคมสร้างตนเองเล้าโคมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 อัตรา
54 ดำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 อัตรา
54. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 อัตรา
60. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจรังวัด นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1ด อัตรา
61. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจรังวัด นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จำนวน 1อัตรา
62. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจรังวัด นิคมสร้างตนเองระยอง จังหวัดระยอง จำนวน 1 อัตรา
63. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจรังวัด นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล จำนวน 1 อัตรา
64. ตำแหน่งผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ ศูนย์ส่งเสรีมและพัฒนาทักษะชีวิตมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 อัตรา
65. ตำแหน่งผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 อัตรา
66. ตำแหน่งผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 อัตรา
67. ตำแหน่งผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา
68. ตำแหน่งผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 อัตรา
69. ตำแหน่งพนักงานบริการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดระนอง จำนวน 1 อัตรา
70. ตำแหน่งพนักงานบริการ ศูนย์คุ้มครองคนใร้ที่พึ่ง จังหวัดลำพูน จำนวน 1 อัตรา
73. ตำแหน่งพนักงานบริการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1 อัตรา
72. ตำแหน่งพนักงานบริการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 อัตรา
73. ตำแหน่งพนักงานบริการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดน่าน จำนวน 1 อัตรา
74. ตำแหน่งพนักงานบริการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จำนวน 1 อัตรา
75. ตำแหน่งพนักงานบริการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดตราด จำนวน 1 อัตรา
76. ตำแหน่งพนักงานบริการ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 อัตรา
77. ตำแหน่งพนักงานบริการ นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 อัตรา
76. ตำแหน่งพนักงานบริการ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 อัตรา
77. ตำแหน่งพนักงานบริการ นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 อัตรา
78. ตำแหน่งพนักงานบริการ นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา จำนวน 1 อัตรา
79. ตำแหน่งพนักงานบริการ นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา จำนวน 1 อัตรา
80. ตำแหน่งพนักงานบริการ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 อัตรา
81 ต่ำแหน่งพนักงานบริการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดแพร่ จำนวน 1 อัตรา
82. ตำแหน่งพนักงานบริการ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://dsdw.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 มิถุนายน 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.