สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 48 อัตรา รับสมัคร 1 – 22 กรกฎาคม

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 48 อัตรา

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 48 อัตรา รับสมัคร 1 – 22 กรกฎาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ทันตแพทย์ปฏิบัติการ จํานวน 18 อัตรา
– ได้รับปริญญาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาทันตกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพทันตกรรม จากทันตแพทยสภา
– ได้รับปริญญาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาทันตกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ทันตกรรม จากทันตแพทยสภา และได้รับวุฒิบัตร (หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร) หรืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ของทันตแพทยสภา ที่มีกําหนดเวลา ศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า 3 ปี

2.พยาบาลวิชาชีพ จํานวน 30 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สํานักงาน เลขานุการ สํานักอนามัย ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ชั้น 4 อาคารธานีนพรัตน์ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โทร 0 2203 2411 ระหว่างวันที่ 1 – 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 – 15.30 น. ในวันราชการ

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.