บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด รับสมัครบุคคลบรรจุเข้าทํางาน 61 อัตรา รับสมัคร 12 – 24 มิถุนายน

บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด 61 อัตรา

บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด รับสมัครบุคคลบรรจุเข้าทํางาน 61 อัตรา รับสมัคร 12 – 24 มิถุนายน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรี
– มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
– ผู้สมัครที่เป็นชายต้องพ้นจากการรับราชการทหารกองประจําการแล้ว โดยมีหลักฐานของทางราชการรับรองว่าพ้นจากการรับราชการทหารกองประจําการ หรือพ้นจากการ ตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการแล้ว และไม่ต้องเป็นทหาร หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าไม่ต้องเป็นทหาร ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่ายังไม่พ้น จากการรับราชการทหาร จะให้ออกจากงานทันที เนื่องจากเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กําหนด
– ผู้สมัครที่นําเอกสารปลอมมายื่นเพื่อประกอบการสมัครคัดเลือก หากตรวจสอบพบภายหลังจะให้ออกจากงานทันที เนื่องจากเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กําหนด และจะพิจาราดําเนินคดีอาญาตามความเหมาะสมต่อไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ https://career.cattelecom.com ตั้งแต่วันที่ 12 – 24 มิถุนายน 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0 2104 3481,02104 3322,0 2104 4256

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.