บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา) วุฒิ ป.ตรี หลายอัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา) วุฒิ ป.ตรี หลายอัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– ชาย- หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
– วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
– สามารถปฏิบัติงานเป็นกะ ทำงานล่วงเวลาและวันหยุดได้
– มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
– มีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการฟังและการอ่าน
– มีใจรักในงานบริการ น้ำเสียงไพเราะ มีทักษะการสื่อสารเป็นเลิศ
– สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยื่นใบสมัคร

1. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายขนาดไม่เกิน 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
5. สำเนาเอกสารที่แสดงว่าพ้นภาระทางทหารเรียบร้อยแล้ว
** เอกสารทุกฉบับต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุวัน เดือน ปี

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าไปรษณีย์ 1545 สังกัดฝ่ายบริการลูกค้า ที่ตั้งอาคารที่ทำการไปรษณีย์หลักสี่ ชั้น 4 ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2563 (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดชดเชย) หรือ สมัครผ่านอีเมล์ postalcare@thailandpost.com โดยแนบใบสมัคร พร้อมหลักฐาน (สำหรับเอกสารต้นฉบับ ขอให้นำมายื่นในวันสอบข้อเขียน)

โหลดใบสมัครได้ที่นี่


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.