กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท 13 อัตรา รับสมัคร 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม

กรมโยธาธิการและผังเมือง 13 อัตรา

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท 13 อัตรา รับสมัคร 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานวางผังเมือง จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับปริญญาโท สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางผังเมือง ทางการวางผังเมือง ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง ทางการวางผังชุมชน ทางการวางแผนภาค ทางการวางแผนภาคและเมือง ทางการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม หรือทางการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม

2.พนักงานเศรษฐกร จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3.พนักงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

4.พนักงานไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

5.พนักงานเครื่องยนต์ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาช่างยนต์ หรือมีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในงานบำรุงรักษาเครื่องยนต์เป็นอย่างดี และเคยปฏิบัติงานนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

6.พนักงานช่างปูน จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา หรือมีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในงานช่างปูนเป็นอย่างดี และเคยปฏิบัติงานนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจ



งานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.