สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี 18 อัตรา รับสมัคร 2 – 16 กรกฎาคม

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี 18 อัตรา รับสมัคร 2 – 16 กรกฎาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

2.ผู้ช่วยงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ ช่างโยธา ช่างเครื่องยนต์ และช่างเครื่องกล

3.พนักงานสนับสนุนการประชุม จำนวน 7 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

4.พนักงานซ่อมบำรุง (ปฎิบัติงานด้านไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาหรือทางช่างไฟฟ้า

5.พนักงานซ่อมบำรุง (ปฎิบัติงานด้านโยธา) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาหรือทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ และช่างโยธา

6.ผู้ช่วยงานตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาทางหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร สถิติ

7.นักวิชาการสื่อสารมวลชน จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาโทในสาขาวิชาทางการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา โสตทัศนศึกษา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน เวชนิทัศน์

8.นักวิชาการบริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาหรือทางบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ จิตวิทยา

9.นักวิชาการสนับสนุนงานวิชาการ จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาหรือทางสังคมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://senate.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 2 – 16 กรกฎาคม 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.