สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี 73 อัตรา รับสมัคร 3 – 12 กรกฎาคม

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 73 อัตรา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี 73 อัตรา รับสมัคร 3 – 12 กรกฎาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

2.พนักงานเรียงพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

3.พนักงานการจัดการระบบข้อมูล จำนวน 6 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านคอมพิวเตอร์

4.พนักงานบันทึกภาพโทรทัศน์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือการถ่ายภาพยนต์

5.พนักงานเทคนิคออกอากาศ จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าสื่อสาร สื่อสารโทรคมนาคม

6.นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

7.นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับปริญญาโท ทางด้านกฏหมาย

8.พนักงานวิชาการสื่อใหม่ จำนวน 5 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การตลาด และเทคโนโลยีสารสนเทศ

9.ผู้ประกาศข่าว จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสังคมศาสตร์ทุกสาขา และมีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี

10.เจ้าหน้าที่กระจายเสียง จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสังคมศาสตร์ทุกสาขา

11.พนักงานวิชาการจัดรายการวิทยุ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสังคมศาสตร์ทุกสาขา

12.ผู้ประสานงานด้านการผลิตรายการ จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสังคมศาสตร์ทุกสาขา

13.ผู้สื่อข่าว จำนวน 13 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสังคมศาสตร์ทุกสาขา

14.ช่างภาพโทรทัศน์ จำนวน 12 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน และเทคโนโลยี ทางการถ่ายภาพ

15.เจ้าหน้าที่ตัดต่อภาพและเสียง จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ทางด้านโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีการถ่ายภาพ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน และมีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี

16.พนักงานวิชาการเทคนิคโทรทัศน์ จำนวน 6 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ทางด้าน เทคโนโลยีการถ่ายภาพ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน

17.พิธีกรดำเนินรายการ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ทางด้านวิทยุโทรทัศน์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสังคมศาสตร์ทุกสาขา มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือได้รับปริญญาโท ทางด้านวิทยุโทรทัศน์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสังคมศาสตร์ทุกสาขา มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 12 ปี

18.เจ้าหน้าที่ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีทางการถ่ายภาพและภาพยนตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือได้รับปริญญาโท ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีทางการถ่ายภาพและภาพยนตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 12 ปี

19.ผู้สร้างสรรค์งานโทรทัศน์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสังคมศาสตร์ทุกสาขา มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือได้รับปริญญาโท ทางด้าน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสังคมศาสตร์ทุกสาขา มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 12 ปี

20.ผู้กำกับรายการ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสังคมศาสตร์ทุกสาขา มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือได้รับปริญญาโท ทางด้าน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสังคมศาสตร์ทุกสาขา มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 12 ปี

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://hris.parliament.go.th/job/ ตั้งแต่วันที่ 3 – 12 กรกฎาคม 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.