กองทัพอากาศ รับสมัครคัดเลือกกําลังพลสํารอง เข้าเป็นทหารเป็นการชั่วคราว ประจําปี 2563 151 อัตรา รับสมัคร 13 – 24 กรกฎาคม

กองทัพอากาศ 151 อัตรา

กองทัพอากาศ รับสมัครคัดเลือกกําลังพลสํารอง เข้าเป็นทหารชั่วคราว ประจําปี 2563 151 อัตรา รับสมัคร 13 – 24 กรกฎาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.กําลังพลสํารองเข้าทําหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว ในตําแหน่งนายทหารสัญญาบัตร จํานวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี
2.กําลังพลสํารองเข้าทําหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว ในตําแหน่งนายทหารประทวน จํานวน 50 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
3.กํกําลังพลสํารองเข้าทําหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว ในตําแหน่งพลอาสาสมัคร จํานวน 99 อัตรา
– ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

หน่วยงานที่เปิดรับสมัคร

– หน่วยสอบกรุงเทพฯ สมัครที่ กองกําลังพล กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
– หน่วยสอบจังหวัดนครปฐม สมัครที่ แผนกกําลังพล กองบัญชาการ โรงเรียนการบิน
– หน่วยสอบจังหวัดนครราชสีมา สมัครที่ แผนกกําลังพล กองบังคับการ กองบิน 1
– หน่วยสอบจังหวัดลพบุรีสมัครที่ แผนกกําลังพล กองบังคบัการ กองบิน 2
– หน่วยสอบจังหวัดนครสวรรค์ สมัครที่ แผนกกําลังพล กองบังคับการ กองบิน 4
– หน่วยสอบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สมัครที่ แผนกกําลังพล กองบังคับการกองบิน 5
– หน่วยสอบจังหวัดสุราษฎร์ธานี สมัครที่ แผนกกําลังพล กองบังคับการ กองบิน 7
– หน่วยสอบจังหวัดอุบลราชธานี สมัครที่ แผนกกําลังพล กองบังคับการกองบิน 21
– หน่วยสอบจังหวัดอุดรธานีสมัครที่แผนกกําลังพล กองบังคบัการ กองบิน 23
– หน่วยสอบจังหวัดเชียงใหม่ สมัครที่ แผนกกําลังพล กองบังคับการ กองบิน 41
– หน่วยสอบจังหวัดพิษณุโลก สมัครที่ แผนกกําลังพล กองบังคับการ กองบิน 46
– หน่วยสอบจังหวัดสงขลา สมัครที่ แผนกกําลังพล กองบังคับการ กองบิน 56

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเอง โดยผู้สมัครสามารถสมัครเป็นกําลังพลสํารองเข้าทําหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว ณ ที่ตั้งหน่วยของกองทัพอากาศที่ใดก็ได้ แต่จะระบุความประสงค์เข้าทําหน้าที่ทหาร เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 13 – 24 กรกฎาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.