กรมป่าไม้ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 54 อัตรา รับสมัคร 20 – 28 กรกฎาคม

กรมป่าไม้ 54 อัตรา

กรมป่าไม้ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 54 อัตรา รับสมัคร 20 – 28 กรกฎาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

2.ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

3.เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

4.เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้รับวุฒิสาขาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

5.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาพาณิชยการ สาขาการบัญชี สาขาการเงินและการธนาคาร

6.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 8 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาการเลขานุการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาการจัดการสำนักงาน สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป สาขาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์

7.พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
– เคยขับเครื่องจักรกลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

8.ช่างสำรวจ จำนวน 7 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาสำรวจ สาขาโยธา สาขาก่อสร้าง เทคนิควิศวกรรมสำรวจ

9.เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์ สาขาช่างกลเกษตร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์

10.เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาไฟฟ้า สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์

11.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

12.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

13.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

14.นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

15.นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 13 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาใดสาขาหนึ่งทางวนศาสตร์

16.นักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน สาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

17.นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาใดสาขาหนึ่งทาง วิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์แผนที่ ทางแผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์สารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสารสรเทศ

18.นิติกร จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันนิติศาสตร์

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 20 – 28 กรกฎาคม 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.