วิธีการ / ขั้นตอน สมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563 รับสมัคร 17-23 กรกฎาคม

สมัครสอบครูผู้ช่วย ปี 2563

วิธีการ / ขั้นตอน สมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563 รับสมัคร 17-23 กรกฎาคม

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://obec63.thaijobjob.com/ หัวข้อ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ถึงวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น.

1.ขั้นตอนการสมัครสอบ

– อ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯและขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบให้ถี่ถ้วนก่อนทำการกรอกใบสมัคร
– กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด แล้วทำการสมัคร ระบบจะออกแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบของ บมจ.ธนาคารกรุงไทยให้โดยอัตโนมัติ
– พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบลงในกระดาษ (เอ 4) หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้นให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบแฟ้มขอมูล (Fle) ลงในคอมพิวเตอร์ หรือสื่อบันทึกข้อมูล เช่น USB Flash drive เป็นต้น เพื่อพิมพ์ในภายหลัง
– ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบหรือบันทึกข้อมูลได้ ให้กลับไปค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมนียมสอบ เพื่อพิมพ์ที่ปุ่ม ค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงิน แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลที่ได้กรอกไว้ครั้งแรกในใบสมัครสอบ

2.ผู้สมัครสอบต้องอับโหลด (Upload) รูปถ่ายและเอกสารภายในวันที่สมัครสอบ

– เมื่อผู้สมัครสอบกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ให้ผู้สมัครสอบ กดปุ่มถัดไป เพื่อ “อัปโหลด (upload) รูปถ่าย” โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่ออัปโหลด (upload) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่มีลวดลายใดๆ บนรูปถ่าย ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1×1.5 นิ้ว ประเภทของไฟล์เป็น JPG หรือ PDF เป็นไฟล์ขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์ (1 MB) (หากผู้สมัครสอบใช้ขนาดรูปถ่ายไม่ตรงตามที่กำหนด จะไม่สามารถ upload รูปถ่ายได้)
– รูปถ่ายจะปรากฎบนใบสมัครสอบสำหรับใช้แสดงตนในการเข้าสอบ
– กรณีที่รูปถ่ายไม่ถูกต้อง อาจมีผลต่อการตรวจสอบตัวบุคคลในการเข้าสอบ และหัวหน้าผู้กำกับการสอบหรือกรมการกำกับการสอบ อาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ โดยถือเป็นความบกพร่องของผู้สมัครสอบเอง จะอ้างว่าระบบรับสมัครได้ทำการรับสมัครไว้แล้วไม่ได้
– ใบคุณวุฒิการศึกษาหรือใบรับรองคุณวุฒิและใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) ที่ระบุกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ใช้รับสมัครสอบ โดยผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ถึงวันที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ต้องก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย คือ วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563
– เอกสารคำชี้แจงจากสถาบันการศึกษาที่ชี้แจงรายละเอียดในใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) ว่ารายวิชาใดบ้างที่สอดคล้องกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่สมัครที่สามารถนำมานับหน่วยกิตได้ (กรณีที่วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบไม่ตรงกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกแนบท้ายประกาศ)
– ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
– ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่ออกให้โดย คุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และต้องได้รับอนุมัติจากคุรุสภาอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนต้องมีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
– หนังสืออนุญาตจากผู้มีอำนาจสั่งบรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน และยินยอมให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย และรับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วยตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสครสอบแข่งขัน (กรณีผู้สมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น)
*** กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่ได้อัปโหลด (upload) รูปถ่ายและเอกสารจะไม่สามารถสมัครสอบได้

3. ขั้นตอนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

– ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 17 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ได้ที่เคาน์เตอร์บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศภายในเวลาทำการของธนาคาร (ไม่เกินเวลา 19.00 น.ของวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563)
*** การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครสอบได้ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเรียบร้อยแล้วเท่านั้น และได้ดำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนและให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย ผู้ชำระเงินหลังวัน และ เวลาที่กำหนดถือว่าผู้นั้นไม่ได้สมัครสอบ
– ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ บมจ.ธนาคารกรุไทยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต คิดสูงสุดไม่เกิน 30 บาท ขึ้นอยู่กับช่องทางการชำระเงินของธนาคาร (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ) ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
– ผู้สมัครสอบที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว ระบบจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบให้โดยอัตโนมัติ
– ผู้สมัครสอบที่ชำระเงินค่าธรรมนียมการสมัครสอบแล้ว ยังไม่ได้รับเลขประจำตัวสอบ ให้นำหลักฐานการชำระเงินไปติดต่อได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.056 029659 ต่อ 8, 13 ภายในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 ในเวลาราชการ หากพ้นกำหนดให้ถือว่าผู้สมัครสอบสละสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้

4. ขั้นตอนการพิมพ์ใบสมัครสอบ

– ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เรียบร้อยแล้ว เข้าไปที่เว็บไซต์ คลิกหัวข้อ “พิมพ์ใบสมัคร” และพิมพ์เลขประจำตัวสอบ เพื่อพิมพ์ใบสมัครสอบ ลงในกระดาษขนาด เอ 4 ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

5. ผู้สมัครสอบที่มีความพิการทางการมองเห็น

ทางการได้ยินและสื่อความหมาย หรือทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ให้ระบุความพิการและความต้องการ เพื่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะจัดห้องสอบให้ตามจำนวนที่ผู้สมัครสอบแจ้งไว้ในใบสมัครสอบ และพยายามหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้ตามที่เห็นสมควรในวันสอบแข่งขัน

6.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก และภาค ข (สอบข้อเขียน)

– คณะกรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก และ ภาค ข เฉพาะผู้สมัครสอบที่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบตามวันและเวลาที่กำหนดและถูกต้องแล้ว ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์

7.วัน เวลา และสถานที่สอบ และวิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบแข่งขัน

– คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชบูรณ์ จะประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบภาค ก และ ภาค ข (ข้อเขียน) และวิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบแข่งขันให้ทราบภายหลังจากการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ทางเว็บไซต์

ขอบคุณข้อมูลจาก : kruwandee


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.