บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 18 ตำแหน่ง 25 อัตรา รับสมัคร 3 – 18 สิงหาคม

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 25 อัตรา

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 18 ตำแหน่ง 25 อัตรา รับสมัคร 3 – 18 สิงหาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

รหัสคุณวุฒิ 01 สังกัดฝ่ายบริหารประสบการณ์ลูกค้าระหว่างประเทศ จำนวน 2 อัตรา
– มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดและบริหารธุรกิจ มีประสบการณ์ด้านการขนส่งและ Logistis ระหว่างประเทศ รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการนำเข้า – ส่งออก และพิธีศุลกากร มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เกี่ยวกับระบบการจำหน่ายสินค้า e-Commerce และการใช้ Platform e-Marketplace รวมทั้งการทำตลาด e-Commerce และDigital Marketing เป็นอย่างดี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งการพูดและการเขียนได้ในระดับดี และมีใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น IELTS, TOELF, TOEIC, TU-GET CU-TEP เป็นต้น ที่มีอายุผลการทดสอบไม่เกิน 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ และใช้งานโปรแกรม Micrasoft office ได้เป็นอย่างดี

รหัสคุณวุฒิ 02 สังกัดฝ่ายพัฒนาบุคลากร จำนวน 1 อัตรา
– มีประสบการณ์การทำงานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่น้อยกว่า 2 ปี สามารถวางแผนและดำเนินงานพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ ได้

รหัสคุณวุฒิ 03 สังกัดฝ่ายขายและการตลาดระหว่างประเทศ จำนวน 2 อัตรา
– มีความรู้ความสามารถในการจัดทำแผนการตลาด กิจกรรมส่งเสริมการขาย และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งพูด ทั้งเขียนได้ หากมีใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี เช่น TU-GET CU-TEP TOEIC TOEFL IELTS เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

รหัสคุณวุฒิ 04 สังกัดฝ่ายขายและการตลาดระหว่างประเทศ จำนวน 2 อัตรา
– มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งทักษะการพูดและการเขียนในระดับดี สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี มีใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี เช่น TOEIC/ELTS/TOEFL/TU-GET/CU-TEP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รหัสคุณวุฒิ 05 สังกัดฝ่ายขายและการตลาดระหว่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา
– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

รหัสคุณวุฒิ 06 สังกัดฝ่ายพัฒนาบุคลากร จำนวน 1 อัตรา
– ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง วิชาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม การวิเคราะห์ออกแบบระบ

รหัสคุณวุฒิ 07 สังกัดฝ่ายระบบบริการธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา
– ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
– มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้วย UML
– มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา Software ด้วย Net Framework เช่น C#, VB.Met. ASP Net, uns JAVA, JSP,Servlet
– มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีของ Web Server, XML HTML๕ และ AJAX
– มีความรู้ความสามารถในการใช้งาน Web Sever เช่น I5, Apache, Tormcat
– มีความรู้ความสามารถในการสร้างรายงานด้วย Crystal Report
– มีความรู้ความสามารถในการใช้ฐานข้อมูล Oracle และ AMicrosoft SOL Seruer
– มีความรู้ความสามารถในการใช้งาน SO. Staternent
– มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
– สามารถทำงานเป็นทีม

รหัสคุณวุฒิ 08 สังกัดฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กร จำนวน 2 อัตรา
วิชาสอบ(ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง)
– วิชาการสร้างสรรค์และเขียนข่าว บทความ สำหรับสื่อในรูปแบบต่าง ๆ
– วิชาการบริหารจัดการภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร
– วิชาการประยุกต์ใช้กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารภาพลักษณ์องค์กร
(ให้เวลา ๓ ชั่วโมง คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ความรู้ความสามารถทั่วไป

รหัสคุณวุฒิ 09 สังกัดฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 1 อัตรา
วิชาสอบ(ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง)
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานแนวทางและวิธีปฏิบัติิเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
– การพัฒนาและการปรับปรุงกระบวนการทำงาน วิธีการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ

รหัสคุณวุฒิ 10 สังกัดฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนด้านดิจิทัล จำนวน 1 อัตรา
วิชาสอบ (ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง)
– วิชาความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
– วิชาความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ

รหัสคุณวุฒิ 11 สังกัดฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
– มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel uaeseuu System Application Program (SAP)

รหัสคุณวุฒิ 12 สังกัดฝ่ายพัฒนาโซลูชั่นดิจิทัล จำนวน 3 อัตรา
– ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
– ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
– มีความรู้ในการจัดฐานข้อมูล (DBMS) โดยใช้ Oracle/Microsoft SQL,Server
– มีความรู้ในการจัดฐานข้อมูล NOSQL โดยใช้ MongoDB
– มีความรู้ในการจัดฐานข้อมูลขนาดใหญ่ โดยใช้ Hadoop Big Data
– มีความรู้ในการใช้งานระบบปฏิบัติการ Linux และ Microsoft Windows
– มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรม โดยใช้โปรแกรมภาษา C# .NET, Java, C/C++ หรือ Phyton เป็นต้น
– มีความรู้ความชำนาญในการใช้ภาษา SQL, NOSQL และ PL/SQL ในการติดต่อเรียกใช้งานฐานข้อมูล
– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

รหัสคุณวุฒิ 13 สังกัดฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล จำนวน 1 อัตรา
– ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
– ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
– มีความรู้ด้านระบบ WAN, LAN, WLAN,TC/IP เป็นอย่างดี
– มีความรู้ด้าน Network Security เบื้องต้น
– มีความรู้ในการออกแบบติดตั้ง และตั้งค่าอุปกรณ์ระบบเครือข่าย เช่น Switch Router เป็นต้น
– สามารถปรับปรุง และบำรุงรักษาเพื่อให้ดำรงไว้ซึ่งประสิทธิภาพและเสถียรภาพของระบบเครือข่าย
– สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของระบบเครือข่าย
– สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
– สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
– สามารถทำงานเป็นทีมงานได้

รหัสคุณวุฒิ 14 สังกัดฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) แขนงไฟฟ้ากำลังระดับไม่น้อยกว่าภาคีวิศวกร จากสภาวิศวกร

รหัสคุณวุฒิ 15 สังกัดฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา จำนวน 1 อัตรา
– โดยได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม (กส.) สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ระดับไม่น้อยกว่าภาคีสถาปนิก จากสภาสถาปนิก โดยมีความรู้ความชำนาญสามารถออกแบบเขียนแบบด้วยความพิวเตอร์โปรแกรม Auto Cad และสามารถนำเสนองานด้วยการขึ้นโมเดลด้วยโปรแกรม ๓ มิติ เช่น โปรแกรม ARCHICAD หรือ 3DMAX หรือ SKETCH UP หรือ RAVIT เป็นต้น ได้เป็นอย่างดี

รหัสคุณวุฒิ 16 สังกัดฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา จำนวน 1 อัตรา
– มีความรู้ความชำนาญด้านการสำรวจที่ดิน การทำแผนที่ การคำนวณหาค่าระดับสูง-ต่ำ ของพื้นที่ การหาปริมาณ ดินตัด ดินถม รวมถึงสามารถใช้เครื่องมือสำรวจได้ทุกชนิด และสามารถเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม Auto Cad หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี

รหัสคุณวุฒิ 17 สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
วิชาสอบ (ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง)
– หลักการบัญชี
– หลักภาษีอากร
– การใช้คอมพิวเตอร์กับงานบัญชี

รหัสคุณวุฒิ 18 สังกัดฝ่ายยานพาหนะขนส่ง จำนวน 1 อัตรา
วิชาสอบ (ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง)
– ภาคทฤษฎีการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ระบบเบนซินหัวฉีดระบบดีเซลคอมมอนเรล , ระบบไฟฟ้าและปรับอากาศรถยนต์ ระบบเบรกและช่วงล่าง พลังงานทดแทน

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://job.thailandpost.com/ ตั้งแต่วันที่ 3 – 18 สิงหาคม 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.