กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี 25 อัตรา รับสมัคร 3 – 7 สิงหาคม

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 25 อัตรา

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี 25 อัตรา รับสมัคร 3 – 7 สิงหาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 8 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีทางการผลิตพืช บริหารธุรกิจทางการบริหารธุรกิจเกษตร เศรษฐศาสตร์เกษตร คหกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชน

2.นักพัฒนาทรัพยากรชุมชน จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

3.นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีที่ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูไม่สังกัดสถานศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.อบต.กำหนด

4.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

5.เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาสังคมศึกษา อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์

6.เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทางการเกษตร

7.นายช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างกล หรือผู้มีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลการเกษตรทุกขนาดรวมถึงต้องมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้าง และต้องมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงระบบไฮโดรลิค ซึ่งต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี

8.เจ้าพนักงานสถิติ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาบัญชี เลขานุการ พณิชยการ สถิติ เกษตร คอมพิวเตอร์

9.ช่างซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ ช่างไฟฟ้า ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุและโทรคมนาคม

10.ช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาช่างเชียนแบบ ช่างเขียนแบบ ช่างศิลป์ สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม จิตรศิลป์ ศิลปะประยุกต์

11.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี

12.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการบัญชี พาณิชยกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ ศุนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน หมู่ 7 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.