องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 7 อัตรา รับสมัคร 8 – 30 สิงหาคม

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 7 อัตรา

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 7 อัตรา รับสมัคร 8 – 30 สิงหาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ก. ตําแหน่งนายสัตวแพทย์ 5 จํานวน 3 อัตรา
– ปฏิบัติงาน ณ แผนกสัตวแพทย์และผสมเทียม กองสัตวแพทย์และผสมเทียม ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม จํานวน 2 อัตรา
– ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคเหนือตอนล่าง สํานักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง จํานวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาสัตวแพทย์ และต้องมีใบประกอบ วิชาชีพการสัตวแพทย์

ข.ตําแหน่งนิติกร 5 จํานวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์และเนติบัณฑิตไทย หรือปริญญาโทในสาขาวิชานิติศาสตร์

ค.ตําแหน่งนิติกร 4 จํานวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์

ง.ตําแหน่งนักตรวจสอบ 4 จํานวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงาน ณ แผนกตรวจสอบระบบงาน 1 กองตรวจสอบอํานวยการสารสนเทศและระบบงาน ฝ่ายตรวจสอบภายใน)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

จ. ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 4 จํานวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงาน ณ แผนกควบคุมคุณภาพ สํานักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาจุลชีวิทยา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://dpo.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 8 – 30 สิงหาคม 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.