กรมคุมประพฤติ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 13 อัตรา รับสมัคร 10 – 21 สิงหาคม

กรมคุมประพฤติ 13 อัตรา

กรมคุมประพฤติ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 13 อัตรา รับสมัคร 10 – 21 สิงหาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานคุมประพฤติ จำนวน 8 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นทางจิตวิทยา
– เป็นผู้พิการตามประกาศกระกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์การพิการ ลงวันที่ 30 เมษายน พศ 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พศ 2555

2.เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 5 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในทุกสาขาวิชา
– เป็นผู้พิการตามประกาศกระกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์การพิการ ลงวันที่ 30 เมษายน พศ 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พศ 2555

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคลกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 หรือหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติตามประกาศ หรือส่งเอกสารทางโทรสาร หมายเลข 021438828 หรือส่งเอกสารทางอีเมล์ probation08@gmail.com หรือสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต ที่เว็บ www.probation.go.th ตั้งแต่วันที่ 10 – 21 สิงหาคม 2563 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.