การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครงานสำหรับผู้มีประสบการณ์เฉพาะทาง วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก 6 อัตรา รับสมัคร 10 – 21 สิงหาคม

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 6 อัตรา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครงานสำหรับผู้มีประสบการณ์เฉพาะทาง วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก 6 อัตรา รับสมัคร 10 – 21 สิงหาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.รหัสตำแหน่ง s0001 จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ต้องมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม มีวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ หรือ กุมารเวชศาสตร์ หรือ อาชีวเวชศาสตร์ หรือ เวชศาสตร์ครอบครัว และมีประสบการณ์การทำงานด้านตรวจรักษาโรค ไม่น้อยกว่า 3 ปี

2.รหัสตำแหน่ง s0002 จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม มีประสบการณ์การทำงานด้านทันตกรรม ไม่น้อยกว่า 2 ปี

3.รหัสตำแหน่ง s0003 จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ การจัดการด้านพลังงาน มีประสบการณ์ในตลาดธุรกิจก๊าซธรรมชาติ/ LNG ไม่น้อยกว่า 5 ปี มีประสบการณ์การทำงานด้านพลังงาน ไม่น้อยกว่า 10 ปี

4.รหัสตำแหน่ง s0004 จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ สาขาวิชา สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การปกครอง การเมืองการปกครอง สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มีประสบการณ์การทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ในองค์กรด้านพลังงาน ไม่น้อยกว่า 10 ปี

5.รหัสตำแหน่ง s0005 จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีนิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์ศิลปศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย สื่อสารมวลชน การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ วิทยุและโทรทัศน์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ผ่านการอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์องค์กร อย่างน้อย 2 หลักสูตร มีประสบการณ์การทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ในองค์กรด้านพลังงาน ไม่น้อยกว่า 10 ปี

6.รหัสตำแหน่ง s0006 จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชา ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์งานเดินเครื่องและบำรุงรักษา ไม่น้อยกว่า 5 ปี

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://recruit-pro.egat.co.th ตั้งแต่วันที่ 10 – 21 สิงหาคม 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.