กรมการปกครอง ขั้นตอนการสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ 14,510 อัตรา รับสมัคร 1 – 15 กันยายน

กรมการปกครอง จำนวน 14,510 อัตรา

กรมการปกครอง ขั้นตอนการสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ 14,510 อัตรา รับสมัคร 1 – 15 กันยายน

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) โดยเป็นการจ้างงานเพื่อจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลในระบบ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ภายใต้แผนงานส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน เป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน โดยการจ้างงานในทุกตำบล อำเภอทั่วประเทศ ก่อให้เกิดรายได้ในระดับบุคคล และครัวเรือน ทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างแท้จริง

คุณสมบัติของตำแหน่ง

– เป็นการจ้างงานประชาชนในตำบล อำเภอทั่วประเทศ
– จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
– รับสมัครจำนวน 7,255 ตำบล ตำบลละ 2 อัตรา รวม 14,510 อัตรา
– ระยะการจ้าง 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) อัตราจ้างเหมา 15,000 บาท/เดือน

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ว่าการอำเภอ (ภูมิลำเนาในตำบลของผู้มีคุณสมบัติ) ตั้งแต่วันที่ 1- 15 กันยายน 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ณ ที่ว่าการอำเภอ 878 ทุกแห่งทั่วประเทศ


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.