สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 133 อัตรา รับสมัคร 3 – 11 กันยายน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 133 อัตรา

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 133 อัตรา รับสมัคร 3 – 11 กันยายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.สํานักงานเลขานุการกรม จํานวน 6 ตําแหน่ง (รวม 22 อัตรา) ดังนี้
– ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จํานวน 6 อัตรา
– ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จํานวน 4 อัตรา
– ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
– ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 2 อัตรา
– ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จํานวน 7 อัตรา
– ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จํานวน 2 อัตรา

2.กองกฎหมาย จํานวน 3 ตําแหน่ง (รวม 7 อัตรา) ดังนี้
– ตําแหน่งนิติกร จํานวน 3 อัตรา
– ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จํานวน 1 อัตรา
– ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จํานวน 3 อัตรา

3.กองกํากับและตรวจสอบ จํานวน 3 ตําแหน่ง (รวม 21 อัตรา) ดังนี้
– ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 12 อัตรา
– ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
– ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จํานวน 7 อัตรา

4.กองข่าวกรองทางการเงิน จํานวน 4 ตําแหน่ง (รวม 13 อัตรา) ดังนี้
– ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
– ตําแหน่งนิติกร จํานวน 9 อัตรา
– ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จํานวน 1 อัตรา
– ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จํานวน 1 อัตรา

5.กองคดี 1 จํานวน 2 ตําแหน่ง (รวม 5 อัตรา) ดังนี้
– ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จํานวน 2 อัตรา
– ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จํานวน 3 อัตรา

6.กองคดี 2 จํานวน 3 ตําแหน่ง (รวม 13 อัตรา) ดังนี้
– ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
– ตําแหน่งนิติกร จํานวน 6 อัตรา
– ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จํานวน 6 อัตรา

7.กองคดี 3 จํานวน 4 ตําแหน่ง (รวม 11 อัตรา) ดังนี้
– ตําแหน่งนิติกร จํานวน 5 อัตรา
– ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
– ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จํานวน 3 อัตรา
– ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จํานวน 1 อัตรา

8.กองคดี 4 จํานวน 2 ตําแหน่ง (รวม 7 อัตรา) ดังนี้
– ตําแหน่งนิติกร จํานวน 6 อัตรา
– ตําแหน่งนิติกร (คนพิการ) จํานวน 1 อัตรา

9.กองความร่วมมือระหว่างประเทศ จํานวน 4 ตําแหน่ง (รวม 6 อัตรา) ดังนี้
– ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 2 อัตรา
– ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
– ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (คนพิการ) จํานวน 1 อัตรา
– ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จํานวน 1 อัตรา

10.กองบริหารจัดการทรัพย์สิน จํานวน 4 ตําแหน่ง (รวม 21 อัตรา) ดังนี้
– ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 2 อัตรา
– ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 4 อัตรา
– ตําแหน่งนิติกร จํานวน 8 อัตรา
– ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จํานวน 7 อัตรา

11.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 ตําแหน่ง (รวม 4 อัตรา) ดังนี้
– ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จํานวน 4 อัตรา

12.กลุ่มตรวจสอบภายใน จํานวน 1 ตําแหน่ง (รวม 1 อัตรา) ดังนี้
– ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จํานวน 1 อัตรา

13.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จํานวน 2 ตําแหน่ง (รวม 2 อัตรา) ดังนี้
– ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จํานวน 1 อัตรา
– ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จํานวน 1 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตั้งแต่วันที่ 3-11 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.