สำนักงาน จ.ส.ท. ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานสถานธนานุบาล วุฒิ ปวส. 36 อัตรา รับสมัคร 18 กันยายน – 9 ตุลาคม

สำนักงาน จ.ส.ท. 36 อัตรา

สำนักงาน จ.ส.ท. รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานสถานธนานุบาล วุฒิ ปวส. 36 อัตรา รับสมัคร 18 กันยายน – 9 ตุลาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานบัญชีประจําสํานักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สํานักงาน จ.ส.ท.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จํานวน 34 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี

2.พนักงานบัญชีประจําสํานักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สํานักงาน จ.ส.ท.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จํานวน 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://lgp.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน – 9 ตุลาคม 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.