กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป 7 ตำแหน่ง รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 7 ตำแหน่ง

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป 7 ตำแหน่ง รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Operation)
– ปริญญาตรี / โท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวะคอมพิวเตอร์ หรือ บริหารสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– ประสบการณ์ 5-7 ปี ในงาน IT Risk Management & Cybersecurity Management / Information Security Management & IT BCM / IT Operation Process / IT Governance

2.ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (HRD)
– ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรบุคคล รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
– ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในงานพัฒนาบุคลากร

3.ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (บัญชีเงินลงทุน)
– ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
– เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA : Certified Public Accountant
– มีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน 7 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการบริหารทีมงาน 5 ปีขี้นไป

4.เลขานุการผู้บริหารกลุ่มงานกลุ่มงานกิจกรรมองค์กร
– ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในงานเลขานุการ หรืองานด้านการติดต่อประสานงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

5.ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
– ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทำงานด้านกลยุทธ์การลงทุนอย่างน้อย 5 ปี

6.เลขานุการผู้บริหารกลุ่มงานวิจัยและกลยุทธ์การลงทุน
– ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในงานเลขานุการ หรืองานด้านการติดต่อประสานงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

7.ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายปฎิบัติการลงทุน / ส่วนงาน Performance and Data Management
– ปริญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในการจัดทำรายงานทางการเงิน หรือการวัดอัตราผลตอบแทนไม่น้อยกว่า 2 ปี

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://www.gpf.or.th/thai2019/9Job/main.php?page=1&menu=askfreq&lang=th


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.