วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา รับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิ ป.ตรี ไม่มีวุฒิครูก็สมัครได้ 50 อัตรา รับสมัคร 10 – 16 กันยายน

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 50 อัตรา

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา รับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิ ป.ตรี ไม่มีวุฒิครูก็สมัครได้ 50 อัตรา รับสมัคร 10 – 16 กันยายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.แผนกวิชาสามัญ
– (ศศ.บ.) ภาษาไทย / (ค.บ.) ภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา
– (ค.บ.) พลศึกษา / (วท.บ.) พลศึกษา จำนวน 2 อัตรา
– (กศ.บ.) สังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
– (ค.บ.) คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
– (วท.บ.) วิทยาศาสตร์ – ฟิสิกส์ / (ค.บ.) ฟิสิกส์ / เคมี จำนวน 3 อัตรา
2.แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
– (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ / (ค.บ.) (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ / (ศศ.ม.) การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ จำนวน 4 อัตรา
– (ศษ.บ.) การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา
3.แผนกวิชาการตลาด
– (บธ.บ.) การเงินการธนาคาร จำนวน 1 อัตรา
4.แผนกวิชาการบัญชี
– (บธ.บ.) การบัญชี / (บช.บ.) การบัญชี / (ทล.บ.) การบัญชี จำนวน 8 อัตรา
5.แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
– (บธ.บ.) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ / ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ / (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
6.แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
– (บธ.บ.) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ / การจัดการ / การจัดการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
– (น.บ.) นิติศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
– (ศบ.) เศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
7.แผนกวิชาการโรงแรม
– (ศศ.บ.) การท่องเที่ยวและการโรงแรม / การจัดการโรงแรม จำนวน 3 อัตรา
8.แผนกวิชาศิลปกรรม
– (ทล.บ.) การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / การออกแบบเซรามิก / มัลติมีเดีย จำนวน 3 อัตรา
9.แผนกวิชาธุรกิจสถานพยาบาล
– (ส.บ.) สาธารนสุขศาสตร์ 1 อัตรา
10.แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
– (คศ.บ.) ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า / สิ่งทอและเครื่องนุ่มห่ม จำนวน 3 อัตรา
11.แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
– (คศ.บ.) อาหารและโภชนาการ / (ทล.บ.) อาหารและโภชนาการ จำนวน 5 อัตรา
12.แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
– (ศษ.บ.) คหกรรมศาสตร์ศึกษา / (ศศ.บ.) การโรงแรม จำนวน 2 อัตรา
13.แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฯ
– (บธ.บ.) การจัดการโลจิสติกส์ จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องงานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 10-16 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.