การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ม.3 22 อัตรา รับสมัคร 24 กันยายน – 3 ตุลาคม

การไฟฟ้านครหลวง 22 อัตรา

การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ม.3 22 อัตรา รับสมัคร 24 กันยายน – 3 ตุลาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานภาคสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ) พนักงานภาคสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายใต้ดิน)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
2.เพศชาย มีสัญชาติไทย อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563)
3.พ้นพันธะทางทหาร แล้ว
4.สายตาปกติ ตาไม่บอดสี ไม่สวมแว่นสายตา
5.ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 185 เซนติเมตร และต้องมีค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) ตามที่การไฟฟ้านครหลวง กำหนด คือ มีค่า BMI ที่ 18.5-22.9 (ตารางค่าความสัมพันธ์ระหว่างส่วนสูง น้ำหนัก ตามเอกสารท้ายประกาศ)
6.สุขภาพแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานบนที่สูง และปฏิบัติงานในพื้นที่แคบและอับอากาศได้
7.ว่ายน้ำได้
8.มีความสามารถในการได้ยิน เข้าใจและสื่อสารโต้ตอบได้ในระยะความสูงอย่างน้อย 12 เมตรจากระดับพื้นดิน
9.ผ่านการตรวจสุขภาพตาและสมรรถภาพทางการมองเห็น สมรรถภาพทางการได้ยิน
10.ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคหัวใจ หรือโรคอื่นซึ่งแพทย์เห็นว่าการเข้าไปในที่อับอากาศอาจเป็นอันตรายต่อบุคคลนั้น

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://www.mea.or.th/ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน – 3 ตุลาคม 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.