องค์การค้าของ สกสค. รับสมัครพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง วุฒิ ม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี 276 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 28 กันยายน

องค์การค้าของ สกสค. 276 อัตรา

องค์การค้าของ สกสค. รับสมัครพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง วุฒิ ม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี 276 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 28 กันยายน

สำนักงานบริหารกลาง

1.ผู้อำนวยการสำนัก จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี
– มีประสบการณ์ด้านงานบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชนไม่ต่ำกว่า 5 ปี เกี่ยวกับการจัดทำแผน งานประชุม

2.หัวหน้าฝ่าย จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี
– มีประสบการณ์ด้านงานบริหารไม่ต่ำกว่า 3 ปี ด้านการจัดทำแผน งานประชุม

3.หัวหน้าส่วน จำนวน 6 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
– มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 3 ปี ด้านการจัดทำแผน งานประชุม

4.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส จำนวน 15 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปริญญาตรีพยาบาลวิชาชีพ
– มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 3 ปี ด้านการจัดทำแผน งานประชุม

5.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
– มีประสบการณ์ด้านการจัดทำแผน งานประชุม

สำนักงานการเงินและบัญชี

1.ผู้อำนวยการสำนัก จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี
– มีประสบการณ์ด้านงานบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชนไม่ต่ำกว่า 5 ปี เกี่ยวกับการเงินและการบัญชี

2.หัวหน้าฝ่าย จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี
– มีประสบการณ์ด้านงานบริหารไม่ต่ำกว่า 3 ปี ด้านการเงินและการบัญชี

3.หัวหน้าส่วน จำนวน 5 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
– มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 3 ปี ด้านการเงินและการบัญชี

4.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส จำนวน 15 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
– มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 3 ปี ด้านการเงินและการบัญชี

5.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
– มีประสบการณ์ด้านการเงินและการบัญชี

สำนักงานบริหารการตลาดและการขาย

1.ผู้อำนวยการสำนัก จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี
– มีประสบการณ์ด้านงานบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชนไม่ต่ำกว่า 5 ปี เกี่ยวกับงานบริหารการตลาดและการขาย

2.หัวหน้าฝ่าย จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี
– มีประสบการณ์ด้านงานบริหารไม่ต่ำกว่า 3 ปี ด้านงานบริหารการตลาดและการขาย

3.หัวหน้าส่วน จำนวน 17 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
– มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 3 ปี ด้านงานบริหารการตลาดและการขาย

4.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส จำนวน 31 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
– มีประสบการณ์ด้านงานบริหารการตลาดและการขาย

5.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ จำนวน 55 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
– มีประสบการณ์ด้านงานบริหารการตลาดและการขาย

6.ลูกจ้าง จำนวน 57 อัตรา
– ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น
– มีประสบการณ์ด้านงานบริหารการตลาดและการขาย

สำนักงานบริหารการผลิต

1.ผู้อำนวยการสำนัก จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี
– มีประสบการณ์ด้านงานบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชนไม่ต่ำกว่า 5 ปี เกี่ยวกับงานผลิต

2.หัวหน้าส่วน จำนวน 5 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
– มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 3 ปี ด้านงานผลิต

3.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส จำนวน 12 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
– มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 3 ปี ด้านงานผลิต

4.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ จำนวน 22 อัตรา
– ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น
– มีประสบการณ์ในการผลิตสิ่งพิมพ์

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองโดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.suksapan.or.th และ www.suksapan.com ตั้งแต่บัดนี้ – 28 กันยายน และให้ส่งใบสมัครพร้อมติดรูปและหลักฐานการสมัครที่ Email : hr@suksapan.or.th

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.