กรมการปกครอง รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 8 อัตรา 22 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน

กรมการปกครอง 8 อัตรา

กรมการปกครอง รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 8 อัตรา 22 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 3 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

2.เจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

3.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์

4.พนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://www.dopa.go.th/main/web_index หัวข้อ “ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.