สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครสอบตำรวจชั้นประทวน สังกัด สตม. วุฒิ ม.6/ปวช. 96 อัตรา รับสมัคร 3 – 25 พฤศจิกายน

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 96 อัตรา

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครสอบตำรวจชั้นประทวน สังกัด สตม. วุฒิ ม.6/ปวช. 96 อัตรา รับสมัคร 3 – 25 พฤศจิกายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอํานวยการและสนับสนุน ในสังกัดสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง จํานวน 96 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

– ต้องเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด
– เป็นบุคคลภายนอก เพศชายหรือเพศหญิง –
– อายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์นับถึงวันสุดท้ายของ การรับสมัคร
– เพศชาย ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า เซน 160 ติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร เพศหญิง ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://www.immigrationadmission.com/ ตั้งแต่วันที่ 3 – 25 พฤศจิกายน 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.