สำนักงาน สศช. รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 70 อัตรา รับสมัคร 18 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม

สำนักงาน สศช. 20 อัตรา

สำนักงาน สศช. รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 70 อัตรา รับสมัคร 18 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ(ปริญญาตรี) จำนวน 25 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสถิติ

2.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ(ปริญญาโท) จำนวน 45 อัตรา
– ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสถิติ

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://nesdc.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.