สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท 15 อัตรา รับสมัคร 16 – 22 ธันวาคม

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 15 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท 15 อัตรา รับสมัคร 16 – 22 ธันวาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 1) จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี

2.พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 2) จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

3.พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 3) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการจัดการทั่วไป ทางการบัญชี

4.พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 4) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

5.พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 5) จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

6.พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 6) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

7.พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 7) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางการออกแบบนิเทศศิลป์ทางการออกแบบสื่อสาร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางมัลติมีเดีย

8.พนักงานสนับสนุนการลงทุน (หน่วยที่ 8) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

9.พนักงานสนับสนุนการลงทุน (หน่วยที่ 9) จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการงานบุคคล สาขาวิชาการเลขานุการ

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://boi.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 ธันวาคม 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.