สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ปี 2564 รับสมัคร 3 รอบ

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ปี 2564 รับสมัคร 3 รอบ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตําแหน่งและความเหมาะสมกับตําแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของ ส่วนราชการต่าง ๆ ประจําปี 2564
2.ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
3.ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและระดับวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการ

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://ocsc5.thaijobjob.com/

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.