ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท 7 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม

ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 7 อัตรา

ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท 7 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ผู้จัดการส่วน ส่วนตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีและปริญาโท สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทำงานด้านงานตรวจสอบภายใน หรือภายนอก อย่างน้อย 8 ปี และมีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการ หรือเทียบเท่า ในงานด้านการตรวจสอบภายใน อย่างน้อย 3 ปี

2.เจ้าหน้าที่ แผนกประกันคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
– มีประสบการณ์ ระบบบริหารคุณภาพ ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม หรือการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

3.ช่างเทคนิค แผนกบริหารอาคาร จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงไม่น้อยกว่า 2 ปี

4.ช่างเทคนิค ระบบสื่อสาร (สายสีม่วง) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์การทำงานด้านงานซ่อมบำรุง หรือช่างประจำอาคาร หรือธุรการประสานงาน ไม่ต่ำกว่า 1 ปี

5.วิศวกร ระบบอาณัติสัญญาณและประตูกั้นชานชาลา (สายสีม่วง) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาระบบควบคุม หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด
– มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี
– มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย, ด้านขนส่งมวลชน หรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี พิจารณาเป็นพิเศษ

6.ช่างเทคนิค ระบบอาณัติสัญญาณและระบบประตูกั้นชานชาลา (สายสีม่วง) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงไม่น้อยกว่า 1 ปี

7.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit Officer) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
– มีประสบการณ์ทำงานด้านการตรวจสอบภายใน อย่างน้อย 1 ปี
– มีความรู้ในเรื่องการประเมินความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://recruitment.bemplc.co.th/Career-find ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.