การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก วุฒิ ม.3/ปวส. 43 อัตรา รับสมัคร 8 – 14 มีนาคม

การไฟฟ้านครหลวง 43 อัตรา

การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก วุฒิ ม.3/ปวส. 43 อัตรา รับสมัคร 8 – 14 มีนาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ลูกจ้างธุรการ ลูกจ้างพัสดุ และลูกจ้างจัดหาพัสดุ จำนวน 20 อัตร่า
สังกัดฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ การไฟฟ้านครหลวงเขตยานนาวา, เขตบางกะปิ, เขตลาดกระบัง, เขตธนบุรี, เขตบางพลี, เขตสามเสน, เขตบางใหญ่, ฝ่ายกฎหมาย, ฝ่ายการเงิน, ฝ่ายงบประมาณ, เขตนนทบุรี, ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า, ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์, ฝ่ายจัดการยานพาหนะและเครื่องมือกล, ฝ่ายอุปกรณ์งานจําหน่าย, สถานที่ปฏิบัติงาน ที่ทําการการไฟฟ้านครหลวงเพลินจิต, เขตยานนาวา, เขตบางกะปิ, เขตลาดกระบัง, เขตธนบุรี , เขตบางพลี, เขตสามเสน, เขตบางใหญ่, เขตนนทบุรี, เขตวัดเลียบ
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2.ลูกจ้างใช้เครื่องมือกล จำนวน 23 อัตรา
สังกัดการไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตย, เขตราษฎร์บูรณะ เขตธนบุรี, เขตบางใหญ่, เขตบางนา, เขตมีนบุรี, เขตสามเสน, เขตบางกะปิ, เขตนวลจันทร์, เขตวัดเลียบ, เขตบางบัวทอง, เขตบางพลี, เขตลาดกระบัง, ฝ่ายพัสดุ, ฝ่ายบํารุงรักษาระบบ ไฟฟ้า, ฝ่ายก่อสร้าง สถานที่ปฏิบัติงาน การไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตย, เขตราษฎร์บูรณะ, เขตธนบุรี, เขตบางใหญ่, เขตบางนา, เขตมีนบุรี, เขตสามเสน, เขตบางกะปิ, เขตนวลจันทร์, เขตวัดเลียบ, เขตบางบัวทอง, เขตบางพลี, เขตลาดกระบัง
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
– ตาไม่บอดสี มีใบอนุญาตขับรถยนต์ไม่ต่ํากว่าชนิดที่ 2 (ปฏิบัติงานขับรถยนต์/ใช้เครื่องมือกลยานยนต์) มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี มีประสบการณ์จริงในการขับรถยนต์ ตามใบอนุญาตขับรถยนต์ไม่ต่ํากว่าชนิดที่ 2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถขับรถ Forklift และ/หรือรถเครน และ/หรือรถเครนติดกระเช้า

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://mea.thaijobjob.com/202103/index.php ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 มีนาคม 2564 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.