สำนักงานประกันสังคม รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 75 อัตรา รับสมัคร 15 – 26 มีนาคม

สำนักงานประกันสังคม 75 อัตรา

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 75 อัตรา รับสมัคร 15 – 26 มีนาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่ประกันสังคม จำนวน 20 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันหรือไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางที่สํานักงานประกันสังคมเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2.เจ้าพนักงานประกันสังคม จำนวน 20 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน หรือไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางที่สํานักงานประกันสังคมเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

3.นักวิชาการประกันสังคม จำนวน 20 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่สํานักงานประกันสังคมเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

4.นิติกร จำนวน 15 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

การรับสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง http://www.sso.go.th และสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอํานวยการ สํานักงาน ประกันสังคม ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2956 2133 – 34 และ 0 2956 2147
หรือจัดส่งใบสมัครผ่านบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด เป็นไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ส่งถึงกองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานประกันสังคม 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตําบล ตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 ซึ่งจะถือวันที่ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทาง ประทับตรารับจดหมายของผู้สมัคร ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2564 และในกรณีจดหมายประทับตราหรือ ส่งภายหลังจากวันที่ปิดรับสมัคร จะถือว่าส่งใบสมัครเกินกําหนดระยะเวลาการรับสมัคร สํานักงาน ประกันสังคมจะไม่มีการพิจารณาอนุโลมทุกกรณี ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องเก็บใบตอบรับไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เพื่อใช้ยืนยันการสมัครทางไปรษณีย์
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ รับสมัคร 15 – 26 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.