กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 48 อัตรา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 48 อัตรา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 48 อัตรา รับสมัคร 9 – 21 เมษายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี

2.นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงิน

3.นายช่างเทคนิค จํานวน 7 อัตรา
3.1.สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 4 (ขอนแก่น) จํานวน 4 อัตรา
3.2.สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 5 (นครราชสีมา) จํานวน 3 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาสํารวจ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาช่างกลการเกษตร สาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

4.ช่างเจาะบ่อบาดาล จํานวน 8 อัตรา
4.1.สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 1 (ลําปาง) จํานวน 5 อัตรา
4.2.สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 3 (สระบุรี) จํานวน 1 อัตรา.
4.3.สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 4 (ขอนแก่น) จํานวน 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ซึ่งมีความรู้ความสามารถ และ ทักษะในงานที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับการขุด เจาะ เป่าล้าง บํารุงรักษาบ่อน้ําบาดาล ไม่น้อยกว่า 5 ปี
โดยมีหนังสือ รับรองการปฏิบัติงานจากบุคคลหรือนิติบุคคลดังต่อไปนี้
– ผู้ได้รับหนังสือรับรองช่างเจาะน้ําบาดาลของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลที่ยังไม่หมดอายุ
– ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาน้ําบาดาล
– ผู้ประกอบการหรือนิติบุคคลที่มีอาชีพเกี่ยวกับการเจาะบ่อบาดาล

5.พนักงานห้องทดลอง ส่วนกลาง จํานวน 1 อัตรา ส่วนภูมิภาค จํานวน 12 อัตรา
5.1สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 1 (ลําปาง) จํานวน 1 อัตรา
5.2.สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี) จํานวน 1 อัตรา
5.3.สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 3 (สระบุรี) จํานวน 1 อัตรา
5.4.สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 4 (ขอนแก่น) จํานวน 1 อัตรา
5.5.สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 5 (นครราชสีมา) จํานวน 1 อัตรา
5.6.สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 6 (ตรัง) จํานวน 1 อัตรา
5.7.สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 7 (กําแพงเพชร) จํานวน 1 อัตรา
5.8.สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 8 (ราชบุรี) จํานวน 1 อัตรา
5.9.สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 9 (ระยอง) จํานวน 1 อัตรา
5.10.สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 10 (อุดรธานี) จํานวน 1 อัตรา
5.11.สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี) จํานวน 1 อัตรา
5.12.สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 12 (สงขลา) จํานวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด 3 สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน สาขาวิชาการจัดการด้านความปลอดภัย หรือได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

6.พนักงานพัฒนาน้ําบาดาล จำนวน 18 อัตรา
6.1.สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 1 (ลําปาง) จํานวน 1 อัตรา
6.2.สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี) จํานวน 1 อัตรา
6.3.สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 3 (สระบุรี) จํานวน 2 อัตรา
6.4.สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 4 (ขอนแก่น) จํานวน 1 อัตรา
6.5.สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 5 (นครราชสีมา) จํานวน 1 อัตรา
6.6.สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 6 (ตรัง) จํานวน 2 อัตรา
6.7.สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 7 (กําแพงเพชร) จํานวน 2 อัตรา
6.8.สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 8 (ราชบุรี) จํานวน 1 อัตรา
6.9.สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 9 (ระยอง) จํานวน 2 อัตรา
6.10.สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 10 (อุดรธานี) จํานวน 2 อัตรา
6.11.สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี) จํานวน 1 อัตรา
6.12.สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 12 (สงขลา) จํานวน 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ซึ่งมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับการขุด เจาะ เป่าล้าง บํารุงรักษาบ่อน้ําบาดาล ไม่น้อยกว่า 1 ปี
โดยมีหนังสือ รับรองการปฏิบัติงานจากบุคคลหรือนิติบุคคลดังต่อไปนี้
– ผู้ได้รับหนังสือรับรองช่างเจาะน้ําบาดาลของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลที่ยังไม่หมดอายุ
– ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาน้ําบาดาล
– ผู้ประกอบการหรือนิติบุคคลที่มีอาชีพเกี่ยวกับการเจาะบ่อบาดาล

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dgr.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 9 – 21 เมษายน 2564 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.