สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวช.ขึ้นไป/ป.ตรี 45 อัตรา รับสมัคร 16 เมษายน – 11 พฤษภาคม

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 45 อัตรา

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวช.ขึ้นไป/ป.ตรี 45 อัตรา รับสมัคร 16 เมษายน – 11 พฤษภาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) จำนวน 30 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี หรือเทียบเท่าทางบัญชี

2.นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (กฎหมาย) จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์

3.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางเทคโนโลยี สารสนเทศ หรือทางเทคโนโลยีการศึกษา

4.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

5.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี หรือเทียบเท่าทางบัญชี

6.นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือเทียบเท่าทางเศรษฐศาสตร์

7.นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ หรือทางสื่อสารมวลชน

8.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

9.เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

10.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://oag.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2564 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.