กรมป่าไม้ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 51 อัตรา รับสมัคร 13 – 21 พฤษภาคม

กรมป่าไม้ 51 อัตรา

กรมป่าไม้ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 51 อัตรา รับสมัคร 13 – 21 พฤษภาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่ป่าไม้ จํานวน 4 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก) จํานวน 3 อัตรา , สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา) จํานวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

2.เจ้าหน้าที่ตรวจป่า จำนวน 3 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 (ชลบุรี) จํานวน 2 อัตรา , สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) จํานวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

3.เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 3 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 2 (เชียงราย) จํานวน 1 อัตรา , สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลําปาง) จํานวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

4.เจ้าหน้าที่พัสดุ จํานวน 1 อัตรา (สํานักจัดการป่าชุมชน)
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทาง สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

5.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จํานวน 2 อัตรา (สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่))
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในประเภทวิชาพาณิชยกรรม

6.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 3 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 2 (เชียงราย) จํานวน 1 อัตรา , สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 (ชลบุรี) จํานวน 1 อัตรา , สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) จํานวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการเงินการธนาคาร

7.เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 2 อัตรา (สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้)
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการ จัดการทั่วไป สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน สาขาวิชา การจัดการทั่วไป

8.พนักงานพิทักษ์ป่า จํานวน 13 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) จํานวน 2 อัตรา , สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลําปาง) จํานวน 1 อัตรา , สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก) จํานวน 2 อัตรา , สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี) จํานวน 2 อัตรา , สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา) จํานวน 2 อัตรา , สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 (ชลบุรี) จํานวน 3 อัตรา , สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) จํานวน 1 อัตรา
– มีความรู้ความชํานาญ ประสบการณ์ในงานที่มีลักษณะงานสอดคล้องกับ งานที่ต้องปฏิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี(ต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้าง หรือหน่วยงาน)

9.พนักงานขับเครื่องจักร จํานวน 1 อัตรา (สํานักส่งเสริมการปลูกป่า)
– มีความรู้ ความสามารถ ความชํานาญในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกล มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

10.ช่างสํารวจ จํานวน 8 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) จํานวน 1 อัตรา , สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก) จํานวน 1 อัตรา , สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี) จํานวน 2 อัตรา , สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 (ชลบุรี) จํานวน 2 อัตรา , สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) จํานวน 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาสํารวจ สาขาช่างโยธา สาขาเทคนิควิศวกรรมสํารวจ

11.นายช่างสํารวจ จํานวน 6 อัตรา
สํานักจัดการป่าชุมชน จํานวน 2 อัตรา , สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 2 (เชียงราย) จํานวน 1 อัตรา , สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก) จํานวน 1 อัตรา , สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา) จํานวน 1 อัตรา , สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) จํานวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาสํารวจ สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาเขียนแบบ

12.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จํานวน 2 อัตรา
สํานักบริหารกลาง จํานวน 1 อัตรา , สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 2 (เชียงราย) จํานวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้าสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยี ศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

13.เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 อัตรา
สํานักบริหารกลาง จํานวน 1 อัตรา , สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 2 (เชียงราย) จํานวน 1 อัตรา , สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลําปาง) จํานวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์

14.นักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา (สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา))
– ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 พฤษภาคม 2564 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.