การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 27 อัตรา รับสมัคร 10 – 19 พฤษภาคม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 27 อัตรา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 27 อัตรา รับสมัคร 10 – 19 พฤษภาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พนักงานบริหารทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
1.1.พนักงานบริหารทั่วไป 3 งานกิจกรรมเพื่อสังคม กองบริหารความยั่งยืน สํานักผู้ว่าการ จํานวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

2. ผู้ตรวจสอบภายใน จํานวน 3 อัตรา
2.1.ผู้ตรวจสอบภายใน 3 งานตรวจสอบการเงิน กองตรวจสอบส่วนกลาง ฝ่ายตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชา บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่มีประกาศนียบัตร หรือ วุฒิบัตรการอบรมสาขาวิชาชีพผู้ตรวจสอบ ภายใน ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานด้านตรวจสอบภายใน

2.2.ผู้ตรวจสอบภายใน 3 งานตรวจสอบสํานักงานในประเทศ กองตรวจสอบ สํานักงานสาขา ฝ่ายตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชา บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่มีประกาศนียบัตร หรือ วุฒิบัตรการอบรมสาขาวิชาชีพผู้ตรวจสอบ ภายใน ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานด้านตรวจสอบภายใน

2.3.ผู้ตรวจสอบภายใน 3 งานตรวจสอบสํานักงานต่างประเทศ กองตรวจสอบ สํานักงานสาขา ฝ่ายตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชา บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่มีประกาศนียบัตร หรือ วุฒิบัตรการอบรมสาขาวิชาชีพผู้ตรวจสอบ ภายใน ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานด้านตรวจสอบภายใน

3.นิติกร จํานวน 2 อัตรา
3.1.นิติกร 3 งานปรึกษาด้านกฎหมายและคดี กองกฎหมาย ฝ่ายบริหารทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต

3.2.นิติกร 3 งานข้อบังคับและระเบียบ กองกฎหมาย ฝ่ายบริหารทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต

4.มัณฑนากร จํานวน 1 อัตรา
4.1.มัณฑนากร 3 งานสถาปัตยกรรม กองอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน การออกแบบภายใน หรือ สาขาวิชาอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน และมีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม

5.สถาปนิก จํานวน 2 อัตรา
5.1.สถาปนิก 3 งานสถาปัตยกรรม กองอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิชาสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอื่นที่เทียบเท่าในระดับ เดียวกัน และมีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม

6.พนักงานการเงิน จํานวน 2 อัตรา
6.1.พนักงานการเงิน 3 งานจําหน่ายและจัดเก็บรายได้ กองรายได้ ฝ่ายการเงิน จํานวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหาร บริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ หรือ ปริญญาตรีทางอื่น ที่มีประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรการอบรมสาขาวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ด้านการตรวจสอบภายใน

6.2.พนักงานการเงิน 3 งานควบคุมรายได้ กองรายได้ ฝ่ายการเงิน จํานวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหาร บริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ หรือ ปริญญาตรีทางอื่น ที่มีประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรการอบรมสาขาวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ด้านการตรวจสอบภายใน

7.พนักงานวางแผน จํานวน 2 อัตรา
7.1.พนักงานวางแผน 4 งานบริหารความเสี่ยงองค์กร กองบริหารความเสี่ยง ฝ่ายติดตามและบริหารความเสี่ยง จํานวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาโท ในทุกสาขาวิชา

7.2.พนักงานวางแผน 4 งานพัฒนาข้อมูลตลาด กองวิจัยการตลาด การท่องเที่ยว ฝ่ายวิจัยและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว จํานวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาโท ในทุกสาขาวิชา ทั้งนี้ในระดับปริญญาตรีต้องศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ คณิตศาสตร์ สถิติ/สถิติประยุกต์ และเศรษฐศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

8.พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 อัตรา
8.1.พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 งานแผนงานดิจิทัลสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์ดิจิทัล ฝ่ายดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในทุกสาขาคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือปริญญาตรี ทางอื่นที่ศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

9.พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว จํานวน 1 อัตรา
9.1.พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 งานสินค้าการท่องเที่ยวความสนใจพิเศษ กองสร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยว ฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว จํานวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

10.พนักงานการตลาด (ปฏิบัติงาน ณ ททท. ส่วนกลาง) จํานวน 1 อัตรา
10.1.พนักงานการตลาด 4 งานยุโรป 1 กองตลาดยุโรป แอฟริกา และ ตะวันออกกลาง ภูมิภาคยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง จํานวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาโท ในทุกสาขาวิชา

11.พนักงานการตลาด (ปฏิบัติงาน ณ ททท. สํานักงานสาขาในประเทศ) จํานวน 4 อัตรา
11.1.พนักงานการตลาด 3 ททท. สํานักงานแม่ฮ่อง จํานวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

11.2.พนักงานการตลาด 3 ททท. สํานักงานอุบลราชธานี ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

11.3.พนักงานการตลาด 3 ททท. สํานักงานขอนแก่น ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

11.4.พนักงานการตลาด 3 ททท. สํานักงานระยอง ภูมิภาคภาคตะวันออก จํานวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

12.นักเขียน จํานวน 1 อัตรา
12.1.นักเขียน 3 งานหนังสือพิเศษและสื่อดิจิทัล กองวารสาร ฝ่ายบริการ การตลาด จํานวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์

ลูกจ้าง ททท.

1.ลูกจ้างทําหน้าที่นิติกร จํานวน 1 อัตรา
1.1.ลูกจ้างทําหน้าที่นิติกร งานนิติกรรมสัญญา กองกฎหมาย ฝ่ายบริหารทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต

2.ลูกจ้างทําหน้าที่ช่างเทคนิค จํานวน 2 อัตรา
2.1.ลูกจ้างทําหน้าที่ช่างเทคนิค (ซ่อมบํารุง) งานวิศวกรรมและซ่อมบํารุง กองอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาไฟฟ้า เทคโนโลยีไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสาร เครื่องกล และ เทคโนโลยีเครื่องกล หรือ ปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น ที่ศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า เครื่องกล ซ่อมบํารุง รวมกัน ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

3.ลูกจ้างทําหน้าที่พนักงานการเงิน จํานวน 1 อัตรา
3.1.ลูกจ้างทําหน้าที่พนักงานการเงิน งานตรวจจ่ายภายนอก กองตรวจจ่าย ฝ่ายการเงิน จํานวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหาร บริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี การเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือ ปริญญาตรีทางอื่น ที่มีประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร การอบรมสาขาวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานด้านการตรวจสอบภายใน

4.ลูกจ้างทําหน้าที่พนักงานการตลาด (ปฏิบัติงาน ณ ททท. สํานักงานสาขา ในประเทศ) จํานวน 2 อัตรา
4.1.ลูกจ้างทําหน้าที่พนักงานการตลาด ททท. สํานักงานนครศรีธรรมราช ภูมิภาคภาคใต้ จํานวน 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://job.tourismthailand.org ตั้งแต่วันที่ 10 – 19 พฤษภาคม 2564 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.