สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวท./ปวส./ป.ตรี 5 อัตรา รับสมัคร 24 – 31 พฤษภาคม

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 5 อัตรา

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวท./ปวส./ป.ตรี 5 อัตรา รับสมัคร 24 – 31 พฤษภาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นายแพทย์ปฏิบัติการ (ด้านพยาธิวิทยากายวิภาค) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
– ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และ ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา สาขา พยาธิวิทยากายวิภาค

2.นายแพทย์ปฏิบัติการ (ด้านจิตเวชศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
– ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา สาขาจิตเวชศาสตร์

3.นายแพทย์ปฏิบัติการ (ด้านรังสีวิทยาวินิจฉัย) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
– ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

4.เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันทางรังสีวิทยา ทางรังสีการแพทย์ หรือทางรังสีเทคนิค หรือทางอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
– ได้รับอนุปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางรังสีวิทยา ทางรังสีการแพทย์ หรือทางรังสีเทคนิค หรือทางอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง นี้ได้ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://cifs.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 24 – 31 พฤษภาคม 2564 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.