กรมแพทย์ทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ปวช./ป.ตรี 28 อัตรา รับสมัคร 12 – 23 กรกฎาคม

กรมแพทย์ทหารบก

กรมแพทย์ทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ปวช./ป.ตรี 28 อัตรา รับสมัคร 12 – 23 กรกฎาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานบริการ (กลุ่มงานบริการ) จำนวน 18 อัตรา (ชาย/หญิง)
– ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

2.พนักงานพัสดุ (กลุ่มงานบริการ) จำนวน 3 อัตรา (ชาย)
– ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

3.พนักงานการเงินและบัญชี (กลุ่มงานบริการ) จำนวน 2 อัตรา (ชาย/หญิง)
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (มีวิชาบัญชีไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต) จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง

4.พนักงานเขียนโปรแกรม (กลุ่มงานเทคนิค) จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (มีวิชาคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต) จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง

5.ผู้ช่วยพยาบาล (กลุ่มงานเทคนิค) จำนวน 2 อัตรา (ชาย/หญิง)
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี หรือ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข หรือสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่อยู่ในความควบคุมของทาง ราชการรับรอง

6.ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ และทำความเย็น (กลุ่มงานเทคนิค) จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้ากำลัง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะงาน จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง

7.นักวิชาการการเงินและบัญชี (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี การเงิน การบริหารการเงิน การเงินและการธนาคาร ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทาง ราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารบก เลขที่ 8 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2354 4425 เบอร์โทรศัพท์ภายใน 94413 ตั้งแต่วันที่ 12 – 23 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจ



งานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.