กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช. 96 อัตรา รับสมัคร 12 – 20 กรกฎาคม

กรมการขนส่งทหารบก 96 อัตรา

กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช. 96 อัตรา รับสมัคร 12 – 20 กรกฎาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มที่ 1 กลุ่มงานบริการ วุฒิ ม.3, ม.6 หรือ เทียบเท่า) จำนวน 61 อัตรา (ชาย, หญิง)
1.พนักงานบริการ บก.ขส.ทบ. จำนวน 36 อัตรา
2.พนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
3.พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ จำนวน 1 อัตรา
4.ลูกมือช่าง จำนวน 19 อัตรา
– ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า (ไม่รับวุฒิปริญญาตรีในการสมัครฯ) ตามหลักสูตรของ กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า สามารถพิมพ์ดีด และใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีสำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิ สูงกว่าที่กำหนดไว้หากผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับการบรรจุแล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่นั้นมิได้

กลุ่มที่ 2 กลุ่มงานบริการ (วุฒิ ปวช.) สาขา การบัญชี จำนวน 1 อัตรา (ชาย, หญิง)
1.พนักงานการเงินและบัญชี บก.ขส.ทบ. จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี เท่านั้น สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูง กว่าที่กำหนดไว้ หากผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับการบรรจุแล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่นั้นมิได้ (วุฒิที่ใช้ในการสมัคร ใช้วุฒิ ปวช. เท่านั้น)

กลุ่มที่ 3 กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 34 อัตรา (ชาย, หญิง)
1.ช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา
2.ช่างโลหะ จำนวน 4 อัตรา
3.ช่างกลโรงงาน จำนวน 3 อัตรา
4.ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง จำนวน 16 อัตรา
5.ช่างแบตเตอรี่ จำนวน 1 อัตรา
6.ช่างซ่อมเครื่องยนต์ จำนวน 3 อัตรา
7.ช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา
8.ช่างสี จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เฉพาะประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทุกสาขาวิชา สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากผ่านการสอบคัดเลือก และได้รับการบรรจุแล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่นั้นมิได้ (วุฒิที่ใช้ใน การสมัคร ใช้วุฒิ ปวช. เท่านั้น)

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก เลขที่ 2 ถนนประดิพัทธ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.