เทศบาลนครแหลมฉบัง รับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี 138 อัตรา รับสมัคร 26 สิงหาคม – 3 กันยายน

เทศบาลนครแหลมฉบัง 138 อัตรา

เทศบาลนครแหลมฉบัง รับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี 138 อัตรา รับสมัคร 26 สิงหาคม – 3 กันยายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ระดับปริญญาตรี
– ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร จำนวน 1 อัตรา
– ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง จำนวน 1 อัตรา
– ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
– ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
– ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
– ผู้ช่วยบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
– ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 1 อัตรา
– ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
– ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
– ผู้ช่วยวิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
– ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา
– ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
– ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
– ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
– ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีทักษะ)
– พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 2 อัตรา
– พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 3 อัตรา
– พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 3 อัตรา
– พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 15 อัตรา
– พนักงานดับเพลิง จำนวน 3 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป
– พนักงานเทศกิจ จำนวน 3 อัตรา
– เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล จำนวน 5 อัตรา
– เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 2 อัตรา
– ภารโรง จำนวน 2 อัตรา
– นักการ จำนวน 4 อัตรา
– คนงาน จำนวน 65 อัตรา
– คนสวน จำนวน 15 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน/การทำสัญญาจ้าง

1.ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เดือนละ 9,400 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพ ชั่วคราวตามที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด และทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี
2.ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) เดือนละ 10,840 บาท และเงินเพิ่มค่าครอง ชีพชั่วคราวตามที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด และทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี
3.ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เดือนละ 11,500 บาท และเงินเพิ่มค่าครอง ซีพชั่วคราวตามที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด และทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี
4.ได้รับวุฒิปริญญาตรี เดือนละ 15,000 บาท และทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี
5.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก / กลาง เดือนละ 15,000 บาท และทำสัญญาจ้าง ไม่เกินคราวละ 1 ปี
6.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา / พนักงานขับรถยนต์ เดือนละ 9,400 บาท และ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด และทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี
7.พนักงานจ้างทั่วไป ทุกตำแหน่ง เดือนละ 9,000 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด และทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเอง ได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและ อัตรากำลังงานบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง ณ อาคารสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครแหลมฉบัง ชั้น 5 ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.