ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน วุฒิ ปวช. ขึ้นไป 7 อัตรา รับสมัคร 27 กันยายน – 1 ตุลาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 7 อัตรา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน วุฒิ ปวช. ขึ้นไป 7 อัตรา รับสมัคร 27 กันยายน – 1 ตุลาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ผู้ช่วยพนักงานธุรการเทียบเท่า ระดับ 2 ประจำสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด จำนวน 7 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.เพศ ชาย/หญิง
2.มีสัญชาติไทย
3.บุคคลทั่วไปต้องมีอายุตั้งแต่ 18-30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร
4.บุคคลที่ปัจจุบันปฏิบัติงานผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 ไม่น้อยกว่า 1 ปี ต้องมี อายุตั้งแต่ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร
5.บุคคลที่ปัจจุบันปฏิบัติงานกับธนาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ในตำแหน่งผู้ช่วย พนักงานบริการยานพาหนะ หรือ ผู้ช่วยพนักงานบริการ ต้องมีอายุไม่เกิน 54 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร
6.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้านการตลาด บัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประชาสัมพันธ์ การเงินและการธนาคาร ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจค้าปลีก ภาษาต่างประเทศธุรกิจ การจัดการผลิตภัณฑ์ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
7.มีความสามารถในการพิมพ์ดีดสัมผัส ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
8.เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
9.เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
10.ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนแสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่ สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติตโดยได้รับการรับรองจากแพทย์ หรือใต้ผ่านการบำบัดรักษาของราชการ หรือสถานบำบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือด ทุกชนิด โรคหัวใจซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และโรคติดต่ออื่น ๆ ที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน
11.ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
12.ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
13.ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออก จากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
14.ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด ที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี
15.ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. หรือส่วนงานราชการ หรือองค์กรของ รัฐบาล หรือ สถาบันอื่น มาก่อน
16.ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตท้องที่การดำเนินงานของ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดร้อยเอ็ด และ สาขาในสังกัดที่สมัคร และ ให้นับระยะเวลารวมกันได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร

การรับสมัคร

กรอกใบสมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFV0YSeHdv4EAkNzLN-7A_CP3Cs69dQ7w99E24um_PwfxS3g/closedform ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน – 1 ตุลาคม 2564

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.