สถาบัน กศน.ภาคใต้ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ วุฒิ ป.6/ม.6/ป.ตรี 18 อัตรา

สถาบัน กศน.ภาคใต้

สถาบัน กศน.ภาคใต้ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ วุฒิ ป.6/ม.6/ป.ตรี 18 อัตรา รับสมัคร 24 – 30 กันยายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการศึกษา จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และ/หรือมีความรู้ความสามารถ และ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

2.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา และ/หรือมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน การบริหารโครงการ การรายงานข้อมูล สารสนเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

3.นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือวมือย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพหรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือ สาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความ รับผิดชอบลักษณะงานที่ปฏิบัติ

4.นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งที่หน่วยงานเห็นว่า เหมาะสมกับหน้าความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ และ/หรือมีความรู้ความชำนาญงานและประสบการณ์ ทางด้านโสตทัศนศึกษา

5.พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
– เพศชายสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 55 ปี
– ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และสามมารถบันทึกรายงานสรุป การปฏิบัติงานได้

6.พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา
– เพศหญิงสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 55 ปี
– ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และสามมารถบันทึกรายงานสรุป การปฏิบัติงานได้

7.คนสวน จำนวน 5 อัตรา
– เพศชายสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 55 ปี
– ได้รับวุฒิประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า. และสามมารถบันทึกรายงานสรุปการ ปฏิบัติงานได้

8.ยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
– เพศชายสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีและไม่เกิน 55 ปี
– ได้รับวุฒิประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า. และสามมารถบันทึกรายงานสรุปการ ปฏิบัติงานได้

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบัน กศน. ภาคใต้ อาคารสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 กันยายน 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 0-7433-6071

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.