สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ วุฒิ ม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี 11 อัตรา รับสมัคร 25 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 11 อัตรา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ วุฒิ ม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี 11 อัตรา รับสมัคร 25 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.งานด้านการเงินและสวัสดิการ จ้างบุคคลในตำแหน่งพนักงานการเงินและสวัสดิการ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

2.งานด้านการบันทึกข้อมูลและพิมพ์รายงานการประชุม จ้างบุคคลในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและพิมพ์รายงานการประชุม จำนวน 6 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
– มีความสามารถในการพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ในอัตราความเร็วนาทีละไม่น้อยกว่า 25 คำ และพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษได้ในอัตราความเร็วนาทีละไม่น้อยกว่า 25 คำ

3.งานด้านโสตทัศนศึกษา จ้างบุคคลในตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชา ทางช่างไฟฟ้า หรือช่างวิทยุ หรือช่างภาพ หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์

4.งานด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ จ้างบุคคลในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ชั้น 1 สำนักบริหารงานกลาง กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.