กรมการจัดหางาน รับสมัครและคัดเลือกคนหางาน ทำงานที่ประเทศอิสราเอล เพศชาย จำนวนมาก

กรมการจัดหางาน จำนวนมาก

กรมการจัดหางาน รับสมัครและคัดเลือกคนหางาน ทำงานที่ประเทศอิสราเอล เพศชาย จำนวนมาก รับสมัคร 15 – 25 พฤศจิกายน

กรมการจัดหางานจะเปิดรับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือไทย – อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน” (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers : TIC) ครั้งที่ 16 ตำแหน่งคนงานภาคเกษตร (เพศชาย) ซึ่งจะมีระยะเวลาการจ้างงานตามสัญญาจ้าง 2 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 3 เดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.มีสัญชาติไทย
2.เป็นเพศชายที่พ้นภาระการรับราชการทหาร เกิดระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2525 – 25 พฤศจิกายน 2541
3.ไม่มีประวัติอาชญากรรม ไม่มีคู่สมรส บุตร หรือบิดาและมารดาพำนักอยู่ในประเทศอิสราเอล และไม่เคยทำงานในประเทศอิสราเอล
4.สุขภาพแข็งแรง ตาไม่บอดสี ไม่เสพสารเสพติด และต้องมีประสบการณ์ทำงานภาคการเกษตร (ปลูกพืช/ เลี้ยงสัตว์)

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://toea.doe.go.th/LBANK-WEB/main.php กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนคนหางาน และผู้สมัครงานสามารถตรวจสอบสถานะการสมัครได้ที่ E-Mail ของตนเอง หรือที่เว็บไซต์ https://toea.doe.go.th/LBANK-WEB/main.php ในหัวข้อ “ดูรายการสมัครไปทำงานโดยรัฐจัดส่ง” กรณีผู้สมัครไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเองสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 เพื่อดำเนินการสมัครให้
สอบถามข้อมูลโครงการความร่วมมือไทย – อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน (TIC) ครั้งที่ 16 ได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-245-0978, 02-245-9430 และ 02-245-0890 และติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ https://www.doe.go.th/prd/main หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.