สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 61 อัตรา รับสมัคร 10 – 31 มกราคม

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 61 อัตรา รับสมัคร 10 – 31 มกราคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 12 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์
– เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ.

2.วิทยากรปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีสาขาทางสังคมศาสตร์
– เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ.

3.นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือรัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนสตร์ หรือกฏหมายระหว่างประเทศ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือภาษาศาศตร์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการภาษาจีน นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการภาษาอินโดนีเซีย นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการภาษารัสเซีย
– เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ.

4.นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาบัญชี หรือพณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือนิติศาสตร์
– เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ.

5.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์
– เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ.

6.ตำรวจรัฐสภาปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือวิชารัฐประศาสนศาสตร์
– เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ.

7.เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐส ภาคปฏิบัติงาน จำนวน 7 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
– เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ.

8.เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
– เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ.

9.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาทางบัญชี หรือพณิชยการ หรือเลขานุการ
– เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ.

10.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
– เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ.

11.นายช่างปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า
– เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ.

12.เจ้าพนักงานจัดทำรายงานการประชุมปฏิบัติงาน จำนวน 13 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือเลขานุการ
– เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสํานักงาน ก.พ.

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://senate.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 มกราคม 2564 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.