กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ประกาศณียบัตร/ปวส./ป.ตรี 29 อัตรา รับสมัคร 10 – 18 มกราคม

กรมสุขภาพจิต 29 อัตรา

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ประกาศณียบัตร/ปวส./ป.ตรี 29 อัตรา รับสมัคร 10 – 18 มกราคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เภสัชกร จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่งหรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม

2.นักโภชนสาการ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ เภสัชศาสตร์ เกษตรศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤตอกรรมศาสตร์

3.นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

4.นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ จิตวิทยา สาธารณสุข ศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เทคนิค การแพทย์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เภสัชศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณิตศาสตร์และสถิติ สุขศึกษา วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสุขาภิบาล เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

5.นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

6.นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา

7.พนักงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา

8.ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 14 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาม โรงพยาบาลศรีธัญญา 47 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 10 – 18 มกราคม 2565 ในวันทำการ

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.